fr|en

M+R Groupe

 

m+r groupe to holding składający się z trzech pracowni architektonicznych:

- m+r architectes,

- AERIA,

- Blue architektura.

 

właścicielami i zarządcami m+r groupe jest czworo architektów: Pierre-Paul RAOULT, Patrick BRIOT,

Claudia JERIA-CACERES et Joanna RAOULT.

 

Pierre-Paul RAOULT

 

 Patrick BRIOT

 

Claudia JERIA CACERES

 Joanna RAOULT

 

Mimo, że każda z pracowni pozostaje niezależną spółką, podzielają wspólne wartości:

 

DOŚWIADCZENIE

Zdobyte podczas wieloletniej działalności, daje nam dziś wymierne korzyści i pozwala

na profesjonalne podejście do każdego typu projektu.

 

PRAKTYKA

 

Nabyta podczas wykonywania zadań i opracowywania projektów dla klientów, wśród których są zarówno prywatni jak i państwowi inwestorzy.

Zadania wykonywane w ramach działalności m+r groupe dotyczą całości procesu projektowego, na który składają się: 

URBANISTYKA - ARCHITEKTURA - DESIGN.

- studium wykonalności i opracowanie programu prac,

- uwzględnienie uwarunkowań środowiskowych i kontekstu urbanistycznego
  dla danego projektu.

- opracowanie koncepcji, projektu budowlanego, projektu wykonawczego. 

- projekt aranżacji  wnętrz, design, projekty oznakowania. 

- profesjonalne doradztwo na różnych etapach procesu projektowego (projekty komercyjne):

     * Zezwolenia,
     * Merchandesing, komercjalizacja.

- Opracowywanie ekspertyz na zlecenie instytucji lub inwestorów prywatnych.

 

METODY PRACY

Praca nad koncepcjami architektonicznymi oraz projektami jest pracą zespołową, a pracownia ma charakter open space'u, który sprzyja wymianie doświadczeń i pomysłów pomiędzy różnymi grupami architektów.

Nowatorstwo w architekturze opiera się na eklektyzmie ; każdy projekt powinien odpowiadać  danej, konkretnej problematyce.

Nasze propozycje dotyczące doboru środków wyrazu, materiałów oraz formy obiektu są tymi, które są według nas najlepiej przystosowane do danego projektu przy uwzględnieniu miejsca i otoczenia, w którym będzie się on znajdować.

 

Odziaływanie na środowisko  we wszystkich możliwych aspektach,

jest czynnikiem determinującym opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej.

 

PODNOSZENIE KWALIFIKACJI

- Uczestnictwo w kongresach, targach oraz konferencjach organizowanych przez
  IMOTEPH, MIPIM i MAPIC, Kongres ICSC, CNCC, Forum de l'Enseigne.

- Prenumerata specjalistycznej prasy branżowej.

- Organizowanie wizyt ciekawych obiektów.

- Członkowstwo w C.N.C.C. (Conseil National des Centres Commerciaux - Krajowa Izba Centrów Handlowych), dzięki któremu mamy bezpośredni dostęp do wszelkich informacji o rynku nieruchomości komercyjnych, refleksji na temat nowych rozwiązań w zakresie obiektów handlowych i komercjalizacji.

- Liczne szkolenia zawodowe.

 

ZNAJOMOŚĆ BRANŻY

zdobyta podczas wieloletniej działalności w branży jaką jest urbanistyka komercyjna, sektor usługowo-rozrywkowy.

Doskonała znajomość branży pozwala nam na prowadzenie ścisłej współpracy ze specjalistami z różnych dziedzin (marketingu i komunikacji) w atmosferze wzajemnego szacunku i uznania poszczególnych kompetencji. Umożliwia to twórcze łączenie doświadczenia wielu specjalistów i wspólną realizację projektów.

Jednocześnie pozostajemy skupieni na najistotniejszych aspektach naszego zawodu: technicznym, funkcjonalnym i estetycznym.

 

GLOBALNA WIZJA

Te wartości, podzielane przez wszystkich pracowników m+r groupe są fundamentem, na którym budowana jest kultura firmy. Łączy ona szeroko pojęte kompetencje, które sięgają daleko poza samo opracowanie projektu

Obejmują one różnorodne dziedziny :

-  dokładne zdefiniowanie koncepcji oraz analiza terenu,

-  znajomość przepisów prawnych, ekonomii,

- zachowania społeczne indywidulane i zbiorowe,

- marketing,  marketing sensoryczny,

 - zasady komunikacji drogowej i pieszej, « ścieżki klienta »,

- logistykę,

- bezpieczeństwo osób i dóbr,

- zasady związane z zarządzaniem i funkcjonowaniem projektowanych obiektów

-  szczególną troskę o środowisko naturalne zarówno na etapie koncepcyjnym jak i podczas realizacji projektu.